meble kuchenne i kuchnie na wymiar Poznań

Karta Gwarancyjna

Gwarant zapewnia kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli wykonanych na zamówienie w standardzie prezentowanym przez kuchnię wzorcową w salonie sprzedaży. W przypadku wystąpienia wady Gwarant zobowiązuje się do świadczenia gwarancyjnego w okresie 24 miesięcy od dnia zakupu pod warunkiem dotrzymania przez Kupującego określonych przez gwaranta zasad użytkowania.

 Fronty szafek w wybranych programach kuchennych wykonane są z drewna litego i okleiny naturalnej. Cechami drewna są niejednolitość faktury, zróżnicowana struktura, przebarwienia i sęczki. Te właściwości morfologiczne drewna, charakterystyczne dla materiału pochodzenia naturalnego, odróżniają drewno od tworzyw wytwarzanych sztucznie i nie mogą być przedmiotem reklamacji

A.     Warunki użytkowania kuchni produkcji DOCTORMIND

Meble powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem, w przewietrzanych pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 25-28% i temperaturze 15-30 C. W czasie gotowania pochłaniacze powinny być włączone. Urządzenia zabudowane w kuchni powinny być użytkowane zgodnie z zasadami określonymi przez producentów w instrukcji obsługi.

Należy:

- unikać pozostawiania na powierzchni mebli rozlanej wody i skroplonej wody

- na bieżąco usuwać plamy i zabrudzenia

B.     Konserwacja

Konserwacja polega na regularnym czyszczeniu zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni mebli miękką tkaniną z użyciem środków czyszcząco-konserwujących. Zalecane są pianki i emulsje. Przed użyciem środków czyszcząco-konserwujących zaleca się przeprowadzenie testu na powierzchni niewidocznej środkami przeznaczonymi dla tego typu tworzywa. Nie należy używać do czyszczenia mebli wody, detergentów, rozpuszczalników chemicznych, twardych gąbek i past zawierających środki ścierne.

Przestrzeganie podanych zasad zapewnia długotrwałe użytkowanie mebli kuchennych bez zmiany ich cech jakościowych.

C. Warunki gwarancji

1.  Reklamacje z tytułu wad przyjmuje Sprzedawca w sklepie w którym dokonano zakupu w trybie paragrafów 17,18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów Dz. U. Nr 64, poz. 328.

2.   O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta bądź uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

3.   W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy.

4.   Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego

5.   W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych zastrzega się wymontowanie elementu na czas naprawy, a gdy wymontowanie detalu uniemożliwi eksploatację kuchni, wmontowany będzie element zastępczy

6.   W przypadku gdy wada jest nieusuwalna załatwienie reklamacji nastąpi przez wymianę reklamowanego elementu kuchni na element wolny od wad

7.   Jeżeli podczas wymiany kuchni lub jej elementu na wolne od wad lub w przypadku odstąpienia od umowy oprócz wad na skutek  których następuje wymiana lub zwrot części lub całości mebli kuchennych stwierdzi się dodatkowo:

a)   obniżenie jakości przekraczające stopień normalnego zużycia

b)   uszkodzenia spowodowane przeróbką dokonaną przez kupującego

c)   brak części składowych

Kupujący zostanie obciążony równowartością uszkodzonych lub brakujących elementów.

8.   Reklamacje będą załatwiane w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, gdy wada jest możliwa do usunięcia bez naprawy fabrycznej lub przez wymianę elementów nie wymagających wysłania przez producenta

9.   W przypadku gdy niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji lub sprawdzenie nowego towaru (wykonanie i dosłanie elementów kuchni na wymianę) termin określony w pkt. 8 na usunięcie wady może ulec przedłużeniu, w zgodności z zawartą z Kupującym umową.

10. Wady jawne polegające na uszkodzeniach mechanicznych lub niezgodności kolorystycznej elementów kuchni Kupujący zobowiązany jest zgłosić w terminie 14 dni od terminu realizacji zamówienia przez Fabrykę. Nie zgłoszenie reklamacji w powyższym terminie uznane będzie jako akceptację stanu dostarczonych mebli.

11. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel Gwaranta zgłosił się u kupującego w uzgodnionym terminie celem dokonania oględzin lub załatwienia reklamacji, a nie mógł tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

12. Termin, o którym mowa w pkt.10 uważa się za wiążący, jeżeli został uzgodniony z Kupującym co najmniej 3 dni wcześniej.

13. Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwił dokonanie oględzin lub naprawy uważa się, że odstąpił od wszelkich roszczeń.

14. Termin gwarancji kuchni ulega przedłużeniu o czas załatwienia reklamacji, jeżeli w tym czasie nie było możliwe używanie jej przez Kupującego zgodnie z przeznaczeniem.

15. Usterki powierzchni nieistotne dla użytkownika kuchni i całkowicie niewidoczne po zmontowaniu zabudowy nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych.

16. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia mebli kuchennych wynikłe z :

a)   niewłaściwego transportu mebli transportem klienta

b)   zdarzeń losowych

c)   niewłaściwego przechowywania kuchni przez Kupującego po przyjęciu dostawy

d)   wykonania zabudowy niezgodnie z zamówieniem-projektem i bez uzgodnienia zmian z projektantem

e)   winy ekipy montażowej

f)    użytkowania mebli i urządzeń niezgodnego z zasadami określonymi przez producentów

g)   braku konserwacji lub użycia niewłaściwych środków konserwujących

h)   niewłaściwego zamontowania w zabudowie kuchennej urządzeń

i)    zamontowanie w zabudowie urządzeń spoza oferty polecanej przez Producenta

j)    sprzedaży mebli niepełnowartościowych o obniżonej cenie

k)   tytułu odbarwienia frontów wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych.

17. Kompletność mebli pod względem ilościowym i elementy szklane należy sprawdzić przy odbiorze mebli

18. Producent nie odpowiada za błędy powstałe podczas składania zamówienia.

19. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie

Życzymy zadowolenia i długotrwałego użytkowania „KUCHNI DOCTORMIND”

 

 

firma | kuchnie | szafki i dodatki | galeria kuchni | grupy cenowe | projekty | karta gwarancyjna | druki zamówienia | kontakt